11 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจํ

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าว แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข่าว แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ดูข่าว แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หาข่าว แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • 2019-09-11 18:06:02 1 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 5,114
160
ถูกแชร์ทั้งหมด
11 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งบุคคล ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๑. นายธวัช สุทธวงค์
๒. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
๓. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
๔. นายวัชระ กรรณิการ์
๕. นายธนพร สมศรี
๖. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์
๗. นายฉลอง เรี่ยวแรง
๘. นายจําลอง ภูนวนทา
๙. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
๑๐. จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร
๑๑. นายณัฐกานต์ ไชยรบ
๑๒. นายจักรวี วิสุทธิผล
๑๓. นายเรวัตร์ อินทพงษ์
๑๔. นายนรพล ตันติมนตรี
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์
๑๖. นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การเมือง
11-13 ก.ย.ยังมีฝนเพิ่ม
  • 1 เดือนที่ผ่านมา
  • 3,271

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส