ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่ง "ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อของเก่า" ต้องติดป้ายกำหนดราคา หลังกำหนดให้เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกเป็นสิน
ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

อ่านข่าว ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

ข่าว ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

ข้อมูลประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

ดูข่าว ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ
หาข่าว ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ
  • 2020-02-21 06:10:02 1 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 9,780
153
ถูกแชร์ทั้งหมด

ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่ง "ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อของเก่า" ต้องติดป้ายกำหนดราคา หลังกำหนดให้เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกเป็นสินค้าควบคุม

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว๋บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อเศษกระดาษ แจ้งและแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และ กระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อเศษกระดาษ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของราคารับซื้อ เศษกระดาษภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) (3) (5) มาตรา 25 (3) (4) มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้รับซื้อเศษกระดาษเพื่อจำหน่าย หรือเพื่อผลิตหรือแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานอัดกระดาษ ร้านรับซื้อของเก่า ทั้งบุคคล ธรรมดาและนิติบุคคล หรือรถเร่ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และมีล้อตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไป เป็นยานพาหนะ “เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก” หมายความว่า กระดาษลัง กระดาษขาว -ดำ กระดาษรวม (จับจั๊ว)

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษ แจ้งราคารับซื้อ เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ของเดือนมกราคม 2563 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่ง ที่ดำเนินกิจการภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินกิจการ  กรณีที่ประสงค์จะรับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ในราคาแตกต่างจาก ที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายในสามวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ 4 การแจ้งตามข้อ 3 ให้ยื่นต่อเลขาธิการตามแบบที่เลขาธิการกำหนด ณ สำนักงาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ การแจ้งตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง

ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันแสดงเจตนา ในการแจ้ง ในกรณีการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันแจ้ง การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้ประกอบธุรกิจได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในบันทึกแสดงความตกลง ในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ให้ชัดเจนและครบถ้วน ณ สถานที่ที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่รับซื้อ หรือยานพาหนะ ที่ใช้ในการรับซื้อนั้น และหากผู้ประกอบธุรกิจมีเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ ให้แสดงราคารับซื้อบนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ดังกล่าวด้วย กรณีที่ราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก มีความสัมพันธ์กับประเภท หรือคุณภาพ ให้แสดงราคารับซื้อควบคู่กับข้อความหรือรายการนั้นด้วย การแสดงราคารับซื้อตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยการเขียน พิมพ์ หรือทำให้ปรากฏด้วย วิธีอื่นบนแผ่นกระดาษ แผ่นไม้ แผ่นกระจก ผนัง หรือวัสดุอื่น การแสดงราคารับซื้อตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย โดยราคานั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่าสิบเซนติเมตร เว้นแต่กรณีแสดงราคารับซื้อ บนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ การแสดงราคารับซื้อดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและ เปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคารับซื้อต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ 

ข้อ 6 เมื่อผู้ประกอบธุรกิจร้องขอต่อเลขาธิการเพื่อขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ หรือ มีเหตุจำเป็น และผู้ประกอบธุรกิจได้มีคำร้องขอหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

ข้อ 7 ให้ผู้รับซื้อ รับซื้อไม่ต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ตามข้อ 5

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประกาศราชกิจจาฯ พาณิชย์สั่งโรงงานกระดาษแจ้งราคารับซื้อ

ADVERTISING
โฆษณาเว็บไซต์ - ผู้เข้าชม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
Banner advertising on easybranches network
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส
การออกแบบเว็บที่กำหนดเองทั่วโลกเองการเขียนโปรแกรมการพัฒนาเว็บ phpAgency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyนิตยสาร Sea Yachting ค้นพบโลกพิเศษของเรือยอชท์สุดหรูด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นความสะดวกสบายและสไตล์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบสายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam ค้นพบความมหัศจรรย์ของหาดจอมเทียนเมืองพัทยาประเทศไทย จอมเทียนซีไซด์เฮาส์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายแก่แขกของเราเพื่อการพักที่น่าจดจำในราคาที่สมเหตุสมผลDealer for New Exclusive Super Sport Cars Direct Delivery
boatshowchina.com expolifestyle.com