วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาว […] The post ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำน

ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านข่าว ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าว ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูข่าว ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หาข่าว ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • 2019-09-12 10:36:03 1 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 9,217
78
ถูกแชร์ทั้งหมด

 

วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนงานที่ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพภายใต้แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562-2565 โดยมี นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 แผนงาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กลุ่มงาน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนงานให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ รอบด้าน ก่อนนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สล.คปต. สมช.) ดำเนินการประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 นี้

โดยการประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นสืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565 และมอบหมายให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. กำกับดูแล และติดตาม แผนงานด้านความมั่นคง และแผนงานด้านการพัฒนาโดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนงานโครงการ จัดทำรายละเอียดส่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สล.คปต. สมช.) โดยให้ ศอ.บต. รับเป็นเจ้าภาพ 3 แผนงานสำคัญ ได้แก่ แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการพิจารณาร่างแผนงานทั้ง 3 แผนงาน ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับแผนงานแนวทางการดำเนินการระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2562 – 2565 ) และแนวทางการประสานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อต้องปรับแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องต่อสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน โดย ศอ.บต. พร้อมส่งเสริมให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีบทบาทสำคัญในการอำนวยการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกหน่วยงาน เสริมช่องว่างของการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรมเท่าทันกับการพัฒนาของภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

#จังหวัดสงขลา #การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

3

The post ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ appeared first on Thaimuslim.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ศอ.บต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาแผนงาน 3 ด้าน รวบรวมนำเสนอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส