วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 25
วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

อ่านข่าว วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

ข่าว วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

ข้อมูลวช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

ดูข่าว วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”
หาข่าว วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”
  • 2022-09-23 03:37:0211 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 3,955
53
ถูกแชร์ทั้งหมด

วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย อาคาร วช. ๑ ชั้น ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

นายสมปรารถนา สุขทวี กล่าวว่า วช. มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ ให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายได้ วช. จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกอบรมฯ ครั้งที่ ๓ ของรุ่นที่ ๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ / นักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Full Proposal) และรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพตามหลักวิชาการ และนำสามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ โดยตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมฯ ทั้ง ๓ ครั้ง นั้น วช. ได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรดังกล่าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ วช. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และดร.อรสุดา เจริญรัถ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย อีกทั้ง วช. ยังได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๑ แห่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของผู้รับการฝึกอบรมทุกท่าน

 

The post วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565” first appeared on สำนักข่าว บางกอก ทูเดย์.


Ads Links by Easy Branches
เล่นเกมออนไลน์ฟรีที่ games.easybranches.com
บริการโพสต์ของแขก โดเมนอำนาจ 66 thainews.easybranches.com/contribute

ทีเด็ดบอลวันนี้ #ทีเด็ดบอลวันนี้3คู่ #วิเคราะห์บอลวันนี้ #ทีเด็ดฟุตบอล #เน้นๆเด็ดๆ #ที่เด็ดบอลชุดวันนี้ #ทีเด็ดสเต็ป #ทีเด็ดบอลชุด #ทีเด็ดบอลสเต็ปวัน
https://football.easybranches.com

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

วาไรตี้
  • 12 วันที่ผ่านมา
  • 3,173
วาไรตี้
  • 12 วันที่ผ่านมา
  • 5,324
ADVERTISING

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
ads by Easy Branches