"วราวุธ" พร้อมบิ๊กทส. เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง
ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

อ่านข่าว ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

ข่าว ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

ข้อมูลทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

ดูข่าว ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง
หาข่าว ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง
  • 2020-03-26 20:10:02 7 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 3,539
169
ถูกแชร์ทั้งหมด

"วราวุธ" พร้อมบิ๊กทส. เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

จากกรณีปัญหาความเดือดร้อนของชาวระนองที่อยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง  บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง) และเทศบาลเมืองระนองขอใช้ประโยชน์เดิม จากกรมป่าไม้ รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๔๘๔ ไร่ แต่หนังสืออนุญาตได้หมดอายุลง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2559 และยังไม่สามารถขอต่ออายุหนังสืออนุญาตได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นผู้บุกรุกป่า ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจำนวนมาก จึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวระนองเรื่อยมา นั้น

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย และเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีที่ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้รับผิดชอบแทนกรมป่าไม้  ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางริ้นและตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ อบจ. ระนอง ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้นำที่ดินไปจัดให้ราษฎรเช่าอยู่อาศัย และจัดให้เป็นย่านการค้าอุตสาหกรรม  เนื้อที่  ๒๔๒ ไร่ ๒ งาน และในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับอนุญาตเพิ่มอีก ๒๒๔ ไร่ 

158522728985

ส่วนเทศบาลเมืองระนองได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์  เนื้อ ๑๗ ไร่ ๒ งาน  ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองเต็มรูปแบบ  ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา อบจ. ระนอง ได้พยายามขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามไม่ให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนทุกกรณี  แต่ยังไม่เป็นผล เนื่องจากติดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าปลูกป่าทดแทน ๒๐ เท่า ของพื้นที่ขอใช้ประโยชน์  ซึ่ง อบจ. ระนอง  มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดระนอง  พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดของราษฎรที่อยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่     ป่าชายเลนที่หมดอายุการอนุญาต  จึงได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวระนองโดยเร็ว  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนอง ขึ้น โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธาน  คณะทำงานฯ ดังกล่าว ได้มีมติ  เห็นชอบให้ดำเนินการการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ และส่งมอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย สำหรับข้อระเบียบกฎหมายที่ติดขัด  ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปหารือร่วมกับกรมธนารักษ์ ต่อไป 

158522730976

ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐  มกราคม ๒๕๖๓  นายยุทธพล  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้ประชุมหารือร่วมกับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียกว่า  ๑๐๐  คน  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์นำไปบริหารจัดการตามระเบียบ

และล่าสุด เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๓  นายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมด้วยนายอภิชัย  เอกวนากุล  ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองอีกครั้งเพื่อเร่งรัดติดตามการสำรวจรังวัดและสำรวจข้อมูลผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ซึ่ง ได้เน้นย้ำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

158522732783

ทั้งนี้ ได้รายงานให้นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับทราบผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวระนอง  พร้อมได้สั่งการให้กรมเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวระนองให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด ตนจึงได้สั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้หารือ ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

  “ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้จะช่วยปลดล็อคการอยู่อาศัยแบบผิดกฎหมายมานานนับหลายสิบปีของพี่น้องประชาชนชาวระนองให้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง ตลอดจนการลงทุนต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวง ได้กำชับและเร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ชาวระนอง” อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวยืนยัน

Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทส.เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดิน ชุมชนเมืองระนอง

ADVERTISING
โฆษณาเว็บไซต์ - ผู้เข้าชม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
Banner advertising on easybranches network
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส
การออกแบบเว็บที่กำหนดเองทั่วโลกเองการเขียนโปรแกรมการพัฒนาเว็บ phpAgency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyนิตยสาร Sea Yachting ค้นพบโลกพิเศษของเรือยอชท์สุดหรูด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นความสะดวกสบายและสไตล์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบสายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam ค้นพบความมหัศจรรย์ของหาดจอมเทียนเมืองพัทยาประเทศไทย จอมเทียนซีไซด์เฮาส์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายแก่แขกของเราเพื่อการพักที่น่าจดจำในราคาที่สมเหตุสมผลDealer for New Exclusive Super Sport Cars Direct Delivery
boatshowchina.com expolifestyle.com