logologo

Easy Branches ให้คุณแบ่งปันโพสต์แขกของคุณภายในเครือข่ายของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของคุณวันนี้!

Easy Branches

34/17 Moo 3 Chao fah west Road, Phuket, Thailand, Phuket

Call: 076 367 766

info@easybranches.com
การศึกษา

ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เผยข้อมูลสถิติการสมัครสอบ TCAS67 รอบ 1 Portfolio พบมีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดย: ทีมงาน Easy Branches - บริการโพสต์ของแขก

  • Feb 16 2024
  • 85
  • 5746 Views
ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบ Portfolio ม.ทักษิณ พุ่งสูงในภาคใต้
ยอดสมัครและยืนยันสิทธิ์ TCAS67

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เผยข้อมูลสถิติการสมัครสอบ TCAS67 รอบ 1 Portfolio พบมีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ พุ่งสูงจำนวน 12,700 คน ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสูงเป็นอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ โดยมีผู้ผ่านการสมัครจำนวน 4,268 คน และมี นักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 2,392 คน คิดเป็น 56% ของผู้ผ่านการสมัคร

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 หรือ “TCAS67” รอบ 1 Portfolio จากแผนการรับนิสิตทั้งหมด จำนวน 2,267 คน แบ่งออกเป็นวิทยาสองวิทยา คือ  วิทยาเขตสงขลา จำนวน 1,430 คน และ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 837 คน ทั้งนี้ ผลปรากฏมีผู้สมัครเกือบ 1.3 หมื่นคน เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบแผนรับนิสิต โดยคณะยอดนิยมที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตามลำดับ

รศ.ดร.ณฐพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสมัครและการยืนยันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้าง การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนากำลังคนของสังคม  ความสนใจ แนวโน้มความต้องการของผู้เรียน โดยใช้แผนที่ทักษะ หรือ Skill Mapping เป็นเครื่องมือสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสการในการจัดการเรียนรู้และพัฒนากำลังที่ตอบโจทย์ความต้องการครอบคลุมวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุงอีกด้วย

ในรอบสมัครถัดไป มหาวิทยาลัยทักษิณได้สร้างทางเลือกของผู้เรียนที่หลากหลายขึ้น เช่น หลักสูตร  2 ปริญญาในระดับปริญญาตรี ผ่านหลักสูตร 2 ปริญญาตรีควบปริญญาโท เป็นต้น “ใช้เวลาเรียน ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เพิ่มเติม ได้ 2 ปริญญา พัฒนาทักษะ สร้างเส้นทางอาชีพในหลายช่องทาง” ปีการศึกษาหน้าเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ เพิ่มจากกลุ่มปกติ โดยจัดการเรียนการสอนด้วยระบบนิเวศแบบสากล/นานาชาติ 100 เปอร์เซ็นต์  ในปีการศึกษา 2568 ยังเปิดหลักสูตรใหม่ อีกไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร  จากกระบวนการแผนที่ทักษะและการพัฒนาผู้เรียนบนฐานสมรรถนะ เป็นนิสิต/บัณฑิตพันธุ์ใหม่บนฐานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

 

ข่าวสำคัญของไทย

อีซี่บร๊านเซสโกลบอล

คุณสามารถส่งประกาศของคุณได้

ที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปันหน้านี้

โพสต์ของแขกโดย Easy Branches

all our websites